Všeobecné obchodné podmienky

platné pre e-shop www.peletycmc.sk

Platné od 1. 7. 2018

1.Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv a obchodných dokladov uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode prostredníctvom webovej stránky umiestnenej na internetovej adrese www.peletycmc.skmôžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). Zákazník dáva spolu so  zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP, čo potvrdzuje zaškrtnutím súhlasu s VOP, ktoré sú dostupné na internetovej stránke predávajúceho. Ak je Klientom fyzická osoba, odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov. Zmluvnými stranami sa na účely týchto VOP rozumejú:

Predávajúci:
C m c, spol. s r.o.

Bottova 1522

962 12 Detva, Slovenská republika
IČO: 36010642, DIČ: 2020068028, IČ DPH: 2020068028

 

ďalej len „Prevádzkovateľ, Predávajúci“.

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

ďalej len „Kupujúci, Objednávateľ“.

2.Ochrana osobných údajov, zasielanie obchodných ponúk a ukladanie cookies

Pred objednaním Predávajúci požaduje od Kupujúceho poskytnutie osobných platných identifikačných údajov a týmto Kupujúci berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že na účely uzavretia kúpnej zmluvy zadáva nasledovné osobné údaje v rozsahu (meno a priezvisko FO, obchodný názov PO, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ, … ). Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru prostredníctvom dopravcu. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na splnenie povinností zo Zmluvy budú zo strany Predávajúceho poskytnuté tretím osobám. Pokiaľ Kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí tiež so spracovaním jehoosobných údajov zo strany Predávajúceho za účelom zasielania informácii a obchodných ponúk Kupujúcemu. V prípade, že ste už registrovaný, zmenu osobných údajov môžete vykonať sami vo Vašom účte, pokiaľ nie ste registrovaný zmenu môžete spraviť zaslaním žiadosti o zmenu osobných údajov na ……………… , pričom je potrebné špecifikovať, ktorých údajov sa požadovaná zmena týka. Vymazanie osobných údajov je možné na požiadanie prostredníctvom e-mailu borsky@peletycmc.sk. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Za správnosť osobných údajov a všetkých údajov zadávaných v rámci objednávky a pri registrácii zodpovedá výlučne Kupujúci. Kupujúci po registrácii na internetovej stránke Predávajúceho sa do svojho klientského účtu prihlasuje prostredníctvom svojho emailu a hesla, ktoré nesmie sprístupniť tretím osobám.

Spoločnosť C m c, spol. s r.o., Prevádzkovateľ obchodu www.peletycmc.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (GDPR). Predávajúci v žiadnom prípade neposkytuje osobné údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru a osobám pracujúcim na ekonomickom úseku, ktoré majú na starosti vystavovanie daňových dokladov Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Využívaním internetového obchodu www.peletycnc.sk Objednávateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Kupujúceho po dobu nevyhnutnú na plnenie účelu Zmluvy a po dobu potreby uchovávania údajov pre daňové, štatistické a archivačné účely. Kupujúcemu sú garantované všetky práva v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, preto môže požadovať opravu a vymazanie osobných údajov, prípadne iné informácie o spracúvaní jeho osobných údajov. Žiadosť bude vybavená v zákonom stanovenej lehote 60 dní od prijatia žiadosti. Pre prípad neprimeraných a často opakujúcich sa žiadostí je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie. Kupujúci má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami a platnou legislatívou.

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s ponúkaným tovarom alebo službami Predávajúceho na svoju emailovú adresu a s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné previesť a záväzky Predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť aj bez ukladania cookies na počítač Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

  1. Objednávanie tovaru

Vyplnená a odoslaná objednávka Kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy, podľa ktorej bude realizovaný predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu. Kúpna zmluva („ďalej len Zmluva“) je uzavretá, platná a účinná až záväzným akceptovaním tohto návrhu Predávajúcim a jeho potvrdením Kupujúcemu vo forme e-mailovej správy alebo SMS správy s textom, v ktorom sa jednoznačne uvádza, že objednávka je prijatá (ďalej len “POTVRDENIE OBJEDNÁVKY”). Objednávky odoslané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné do uplynutia 14 dní odo dňa ich doručenia Predávajúcemu. Odoslaním každej jednotlivej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a tiež, že s nimi súhlasí.

Za objednávku Kupujúceho sa považuje len objednávka odoslaná z webovej stránky www.peletycmc.sk, a to pri dodržaní jej formy a obsahu, resp. pri dodržaní všetkých náležitostí objednávacieho formulára Predávajúceho.

  1. Platobné podmienky a ceny

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo online platby kartou. Cena tovaru je vždy určená podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

Predávajúci umožňuje zákazníkovi uhradiť vopred zjednanú cenu (za tovar a jeho prepravu k zákazníkovi) výberom jednej z nižšie uvedených poskytovaných možností platby:
– platba bezhotovostným prevodom – zákazník za tovar zaplatí vopred prevodom a vyberie si dodanie tovaru kuriérom alebo formou osobného odberu
– online platba kartou presmerovaním zo stránky peletycmc.sk na platobnú bránu Besteron – zákazník za tovar zaplatí vopred platobnou kartou a vyberie si dodanie tovaru kuriérom alebo formou osobného odberu. Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom “akcia” alebo “výpredaj”. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

Vlastnícke právo k objednanému tovaru nadobúda Kupujúci až zaplatením celej výšky kúpnej ceny.

  1. Dodacie podmienky

Dodacia lehota je 30 dní. Zvyčajná dodacia lehota pre tovar skladom je však 3-5 dní, pokiaľ má byť tovar dodaný na územie Slovenskej republiky. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, Kupujúci bude o skutočnosti informovaný telefonicky alebo e-mailom. Kuriérska spoločnosť dovezie tovar k prvým uzamykateľným dverám!

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo už nedodáva, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo je dlhodobo objednaný výrobok nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bezodkladne (najneskôr však do 14 kalendárnych dní) vrátená späť prevodom na jeho účet, pokiaľ sa nedohodne inak. Kupujúci bude o tomto kroku informovaný telefonicky alebo e-mailom a peniaze budú kupujúcemu vrátené príkazom na bankový účet kupujúceho. Kupujúci znáša náklady na prepravu i v prípade vrátenia tovaru v zákonom stanovenej lehote podľa zákona 102/2014 Z.z. §10 odsek č. 3.

Cena dopravy na e-shope

Hmotnosť do Cena s DPH
50 kg
75 kg
100 kg
200 kg
300 kg
400 kg
500 kg
600 kg
700 kg
800 kg
900 kg
1000 kg
1100 kg
1200 kg
1300 kg
1400 kg
1500 kg
1600 kg
1700 kg
1800 kg
1900 kg
2000 kg
2100 kg
2200 kg
2300 kg
2400 kg
2500 kg
2600 kg
2700 kg
2800 kg
2900 kg
3000 kg
3100 kg
3200 kg
3300 kg
3400 kg
3500 kg
4000 kg
4500 kg
5000 kg
6000 kg
7500 kg
10000 kg
12500 kg
15000 kg
12,54 €
14,61 €
15,37 €
19,11 €
22,84 €
22,94 €
26,69 €
29,02 €
32,55 €
32,63 €
36,29 €
37,96 €
40,42 €
41,85 €
43,68 €
51,58 €
51,81 €
52,03 €
57,48 €
58,59 €
59,70 €
63,62 €
71,46 €
71,46 €
71,76 €
80,09 €
80,10 €
83,45 €
86,79 €
92,59 €
92,59 €
93,12 €
101,84 €
101,84 €
101,84 €
111,66 €
111,91 €
121,55 €
130,56 €
153,07 €
202,05 €
226,54 €
289,33 €
318,15 €
344,56 €
  1. Preberanie zásielky

Skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený. Pokiaľ obal bude javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý, rozlepený a pod.), tovar nepreberajte alebo prevezmite s výhradou. V prípade, že tovar príde poškodený alebo neúplný, Kupujúci je túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť reklamačnému stredisku či už online formulárom, telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že obal bude v poriadku, tovar zaplaťte a prevezmite. Upozorňujeme, že podľa podmienok dopravcu nemôžete tovar pred zaplatením a prevzatím rozbaliť a prekontrolovať. Pokiaľ po rozbalení zistíte poškodenie výrobku, bezodkladne kontaktujte reklamácie a servis. Pri neskoršom oznámení nemusí byť Vaša reklamácia kladne vybavená. Pri rozbalení dbajte na to, aby ste obal a vnútorné výplne rozbaľovaním nepoškodili, obal vo vlastnom záujme nevyhadzujte a nejakú dobu uschovajte.

  1. Dodanie daňového a záručného listu

Daňový doklad je zasielaný priamo so zásielkou. Daňový doklad slúži ako záručný list za predpokladu, že obsahuje meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu kupujúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko ak ide o fyzickú osobu.

  1. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov, ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/201 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nemôže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v §7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z.

Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok. Ku vrátenému tovaru je potrebné doložiť doklad o zaplatení a vyplnený reklamačný formulár.

V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť tovar nepoškodený a zabalený vhodným spôsobom. V prípade nemožnosti vrátenia tovaru v nepoškodenom stave (v prípade jeho čo i len čiastočného spotrebovania), Kupujúcemu nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením od zmluvy, zmluva od počiatku zaniká  a Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru zo strany Kupujúceho.

Kupujúci nemôže uplatniť nároky z vád, pokiaľ bol tovar zľavnený v dôsledku vady, o ktorej Kupujúci pri objednaní tovaru vedel, a pre ktorú bola na tovar  zo strany Predávajúceho poskytnutá zľava.

  1. Záruka a reklamácie

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru KupujúcimKupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Sídlo spoločnosti slúži aj ako hlavné a jediné servisné stredisko. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie je predloženie vyplneného a podpísaného reklamačného formuláru a dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru predávajúcemu poštou alebo osobne.

Zobraziť reklamačný formulár

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:
• nesprávnym použitím výrobku
• nesprávnym skladovaním, živelnou pohromou
• neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnením

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na tomto servery vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci e-mail. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a farbu výrobku v záujmu zlepšenia jeho vlastností bez predchádzajúceho písomného upozornenia. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických dokumentov.

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu len za to, že predávaný tovar v dobe jeho prevzatia Kupujúcim má vlastnosti, ktoré si Kupujúci pri nákupe zvolil, a pokiaľ takéto vymienené vlastnosti neboli, potom s vlastnosťami, ktoré sú pre daný druh tovaru charakteristické; že tovar je možné použiť na účel, ktorý je pre neho charakteristický a pre ktorý ho Kupujúci objednal; že tovar zodpovedá kvalite a hmotnosti a množstvu, ktoré si Kupujúci objednal; a tovar zodpovedá platným normám a požiadavkám právnych predpisov.

Kupujúci je povinný zistenú vadu tovaru bezodkladne nahlásiť Predávajúcemu na mailovú adresu borsky@peletycmc.sk a písomne prostredníctvom vyššie uvedeného reklamačného formulára. Kupujúci má nárok na odstránenie vady dodaním nového tovaru, alebo chýbajúceho tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Voľbu niektorého z nárokov je Kupujúci povinný uviesť v reklamačnom formulári. Pokiaľ nebude možno vadu tovaru odstrániť, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

  1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov


Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (prostredníctvom e-mailu na borsky@peletycmc.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak na žiadosť predávajúci odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu objednávateľ môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb. Objednávateľ má právo zvoliť si, ktorému orgánu alternatívne riešenie sporu postúpi.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

  1. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.peletycmc.sk“ majú prednosť pred prípadne odlišným prehlásením osôb, ktoré vystupujú pod menom spoločnosti, ibaže by toto odlišné prehlásenie bolo vykonané písomne a bolo podpísané osobou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená konať v mene spoločnosti. Predajca si vyhradzuje právo pozastaviť internetový obchod a ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Odlišné dohody, ktoré obsahuje písomná zmluva (resp. písomná objednávka riadne potvrdená spoločnosťou C m c, spol. s r.o.), uzatvorená medzi predajcom a zákazníkom, majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vydané spoločnosťou C m c, spol. s r.o. a tá si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP. Obsah stránky www.peletycmc.sk podlieha autorskému právu.