Fondy z EÚ

Program znižovania emisií

V súlade s vyhláškou č.314/2010 – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti.

 

Čerpanie fondov z EÚ

Názov projektu: Výroba peliet

 

Prijímateľ: C m c, spol. s.r.o.

 

Výška NFP: 1 088 322,00 EUR

Realizácia projektu zabezpečila našej spoločnosti inovovať výrobný postup pri spracovaní druhotných surovín – slama a pilina. Inovatívny výrobný postup vytvoril 8 nových pracovných miest pre mladých nezamestnaných vo veku 15-29 rokov.